Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
A fi patriot nu e un merit, e o datorie ! George Topârceanu
Toparceanu

Direcţionare 2 % din impozit

Puteti directiona 2% din valoarea impozitului dvs. catre Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina, sprijinind astfel activitatile Asociatiei închinată susținerii IDENTITĂȚII ROMÂNEȘTI » Download Formularul 230 pentru persoane fizice »

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până
la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”


cod 14.13.04.13


1. Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează
venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situații :
‐ au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform
Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită
restituirea acestora ;
‐ optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual,
pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii sau
unităților de cult;
Contribuabilii care îşi exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume
către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.
‐ contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obținute la
funcția de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul
locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.
2. Termen de depunere:
‐ anual, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului;
Formularul se completează în două exemplare:
‐ originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are
domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită
de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți
contribuabili persoane fizice;
‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
3. Formularul se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la
oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Data depunerii formularului este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data
depunerii la poştă, după caz.
Formularul se pune gratuit la dispoziție contribuabilului, la solicitarea acestuia.
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală ‐ se înscrie codul numeric personal
sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală,
cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM
COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBȚINUTE
LA FUNCȚIA DE BAZĂ
Denumire instituție de credit – se înscrie denumirea băncii de economisire şi creditare
în domeniul locativ cu care a fost încheiat contractul de economisire creditare, potrivit
legislației în materie.
Sumă plătită ‐ se înscrie suma plătită de contribuabil reprezentând cheltuielile
efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii.
Documente anexate – se menționează documentele privind contractul de economisirecreditare
în sistem colectiv pentru domeniul locativ, privind plata sumelor reprezentând
cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ , etc.
Documentele se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora
după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poştă,
documentele de mai sus se anexează în copie.
III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT
ART.57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privată: căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în
cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr.376/2004 privind
bursele private, cu modifcările şi completările ulterioare.
Contract nr./data – se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei
private.
Sumă plătită ‐ se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare
pentru bursa privată.
Documente de plată nr./data – se înscriu numărul şi data documentelor care atestă
plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private şi documentele ce atestă plata bursei se
prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică
conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poştă, documentele de
mai sus se anexează în copie.
2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult ‐ căsuța se bifează de către
contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual pentru
susținerea unei entități nonprofit sau unități de cult.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult se înscrie de către contribuabil denumirea
completă a entității nonprofit/unității de cult.
Codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult ‐ se înscrie de către
contribuabil codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult pentru care se
solicită virarea sumei.
Cont bancar (IBAN)se completează codul IBAN al contului bancar al entității
nonprofit/unității de cult.
Sumă ‐ se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității
nonprofit/unității de cult.
În situația în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa
rubrica ‘’Suma’’, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.
Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu
suma platită pentru bursa privată depăşeşte plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma
totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile
efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.
IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Se completează numai în cazul în care formularul se completeză de către împuternicitul
desemnat de contribuabil, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

Index | Despre | Misiune | Viziune | Statut | Organizare | Filiale | Rapoarte | Evenimente |Galerie | Calendar | Proiecte | Parteneriate | Media | Articole | Publicatii | Arhiva | Istoric-Doc | Legaturi | Cultura | Harta Site | Blog | Comentarii | Opinie | Contact

Pagina sus

 

 

Apreciaţi pagina noastră de facebook pentru a fi la curent cu noile acţiuni ACPBB

 
   

Parteneri

DRP

UNIBUC

Hurmuzachi

Institutul Limbii Romane

convergente europene

Romania Breaking News

Centru Bucovinean de Arta

Secțiune parteneri în curs de actualizare...

  • Directioneaza 2% din valoarea impozitului dvs. catre Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina, sprijinind astfel activitațile Asociației în beneficiul Identității Naționale Românești și a Reîntregirii Neamului Românesc!
    » Formularul 230 »

 

SEO

SEO Radar

 

ClickLink.ro Inscrie-te in TOP !