Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
"Ar fi mai uşor a smulge ghioaga din mâna lui Hercule decât a
abate lesne şi degrabă pe români de la vechile lor datini."
(Alecu Russo)

STATUTUL ASOCIAŢIEI


STATUTUL
ASOCIAŢIEI CULTURALE PRO BASARABIA Şl BUCOVINA

  1. NUMELE Şl SEDIUL

 

Art.1. Denumirea asociaţiei este Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina.
Art.2. Sediul central al Asociaţiei este în Strada Blănari nr.23, sectorul 3. Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de Comitetul Executiv.

  1. SCOPUL Şl ACTIVITATEA

Art.3. Asociaţia Culturală pro Basarabia şi Bucovina, menţionată în continuare sub prescurtarea ASOCIAŢIA, este apolitică şi are drept scop integrarea firească a valorilor spirituale, cultural-educative, ştiinţifice ale românilor din Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutului Herţa, la spaţiul istoric daco-român şi promovarea acestor valori prin diferite activităţi.
Activităţile prin care vor fi realizate aceste deziderate constau în:
a. încurajarea cercetărilor istorice privind trecutul şi tradiţiile ţinutului dintre Prut şi Nistru
b. culegerea de documente privind spiritualitatea şi cultura populaţiei din Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutului Herţa, spre publicare
c. organizarea de manifestări ştiinţifice, educative, cultural-artistice, comemorări, cu participarea românilor de pretutindeni
d. sprijinirea folosirii limbii române în şcoli şi biserici pe tot cuprinsul basarabiei, Nordului Bucovinei şi Ţinutului Herţa
e. dotarea cu carte românească, din toate domeniile şi cu carte de literatură universală, a şcolilor şi bibliotecilor din Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutului Herţa.
f. tipărirea şi răspândirea de publicaţii, cărţi, broşuri,albume, sub egida Asociaţiei
g. editarea Revistei Pro Basarabia şi Bucovina
h. demersuri pentru realizarea circulaţiei libere, fără vize sau permisiuni speciale, a românilor de pe ambele maluri ale Prutului
i. sprijinirea elevilor şi studenţilor din Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutului Herţa, aflaţi la studii în ţară
j. sprijinirea românilor din Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa repatriaţi
k. sprijinirea românilor din Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa refugiaţi în ţara
I. activităţi filantropice desfăşurate în Basarabia, Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa.
m. sprijinirea bisericilor aflate sub jurisdicţia Mitropoliei Basarabiei şi a bisericilor româneşti din Nordul Bucovinei şi Ţinutului Herţa
Art.4. Asociaţia a activat, activează şi va activa prin toate mijloacele pertinente şi paşnice - atât cu forţe proprii, cât şi în colaborare cu alte asociaţii similare ca scop şi metode, din ţară şi de peste hotare, pentru realizarea scopurilor propuse.
III.ORGANIZAREA Şl CONDUCEREA
Art.5. Asociaţia este structurată în formaţiuni componente, atât pe criterii teritoriale, cât şi speciale.
a. Filialele locale sunt alcătuite din cel puţin 3 membri
b. Filiala Bucureşti este considerată filială locală
c. Filialele noi se pot constitui cu aprobarea Comitetului Executiv al Asociaţiei şi cu respectarea statutului Asociaţiei şi a legislaţiei în materie aflată în vigoare.
Art.6. Filialele pot obţine personalitate juridică, cu aprobarea Comitetului Executiv şi cu respectarea statutului asociaţiei.
Art.7.Asociaţia poate organiza filiale peste hotare, cu respectarea statutului asociaţiei şi în conformitate cu legislaţia în vigoare din ţara respectivă.
Art.8.Este obligatoriu ca numele asociaţiei să figureze pe toate înscrisurile şi pe toate ştampilele formaţiunilor locale (filiale).
Art.9. La nivel naţional (respectiv central), Asociaţia este condusă de către următoarele foruri, potrivit atribuţiilor fiecăreia în parte:
a. Consiliu Naţional al Reprezentanţilor(CNRp)
b. Consiliul Naţional (C.N)
c. Comitetul Executiv(C.E.)
Art.10.Consiliul National al Reprezentanţilor (C.N.Rp) este alcătuit din:
- toţi membrii aleşi sau de drept din Consiliul Naţional şi Comitetul Executiv
- toţi preşedinţii de filiale, constituite, sau pe cale de constituire
- preşedinţii filialelor de peste hotare
- un număr de reprezentanţi, respectiv delegaţi, aleşi prin vot secret de către filialele constituite.
- câte un reprezentant din fiecare formaţiune socio-profesională, sau specială şi din Comisii centrale constituite.
Art.11 abrogat
Art.12. Filialele pe cale de constituire (provizorii), nu au dreptul la reprezentanţi aleşi, până nu ating norma de constituire, conform legislaţiei în vigoare.
Art.13. La sesiunile ordinare şi extraordinare ale C.N.Rp. pot participa şi alţi membri ai asociaţiei, pe bază de invitaţie scrisă. Aceşti invitaţi au dreptul la cuvânt, dar nu şi pe acela de a vota.
Art.14. Consiliul Naţional al Reprezentanţilor(C.N.Rp) se întruneşte în sesiune ordinară la fiecare 3 ani la o dată stabilită de Consiliul Naţional, cu 30 de zile calendaristice înainte.
Art.15. abrogat.
Art.16. Sesiunile CN.Rp.se consideră statutare în prezenţa unui număr de membrii ai C.N.Rp. cu drept de vot, egal cu cel puţin 50% din totalitatea lor. În cazul în care acest procent nu este atins, sesiunea se amână şi va fi statutară în prezenţa oricărui număr de membrii al C.N.Rp.
Art.17. Sesiunile ordinare ale CNRp sunt prezidate şi conduse de un prezidiu format din 5 persoane.
Art.18. Consiliul Naţional al Reprezentanţilor este forul de conducere, care orientează, jalonează şi supraveghează activitatea Asociaţiei.
Art.19. Atribuţiile principale ale C.N.Rp. sunt următoarele:
a.amendarea, modificarea sau schimbarea statutului Asociaţiei
b.stabilirea platformei-program a Asociaţiei pentru următorii trei ani şi adoptarea unui plan de acţiune
c. alegerea conducerii la nivel naţional (central) al Asociaţiei
d. conferirea titlului de membru de onoare al Asociaţiei, a altor titluri şi distincţii
e. analizarea şi caracterizarea rapoartelor de activitate prezentate de către Comitetul Executiv, Consiliul de Control Statutar, Comisia de Cenzori a gestiunii financiare şi a patrimoniului
f. alege Comisia de Control Statutar, Comisia Centrală de Cenzori şi Comisia Centrală de Disciplină a Asociaţiei
g. stabileşte cuantumul cotizaţiei achitate anual de membrii asociaţiei, valabilă pentru următorii trei ani.
h. dezbaterea altor probleme de însemnătate majoră, altele decât cele prevăzute la punctele a,b,c,d,e,f ale prezentului articol.
Art.20. Ordinea de zi a sesiunii C.N.Rp trebuie adusă la cunoştinţa filialelor cu cel puţin 30 de zile înainte de Adunarea Generala, odată cu anunţul de convocare a adunării.
Art.21. Pot candida la funcţiile de conducere centrală, membrii asociaţiei care au împlinit vârsta de 20 de ani, sunt cetăţeni români, au domiciliul în ţară şi nu deţin funcţii de conduce, la nivel central şi local în nici un partid politic. Aceste prevederi nu se referă însă şi la membrii de onoare declaraţi ai Asociaţiei.
Art.22. Hotârîrile C.N.Rp. se iau prin vot deschis, cu excepţia membrilor aleşi în funcţiile de conducere, care se aleg prin vot secret.
Art.23. În cadrul C.N.Rp. sunt alese următoarele funcţii de conducere: preşedinte, preşedinte executiv, prim-vicepreşedinte, trei vicepreşedinţi şi un număr de 17 membri ai Consiliului Naţional.
Art.24 Preşedinte al Asociaţiei este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
- în caz de balotaj se procedează la repetarea votării pentru primii doi clasaţi în primul tur de scrutin
- Preşedintele executiv, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Asociaţiei sunt aleşi potrivit procedurii aplicate în cazul alegerii preşedintelui
            - candidaţii la funcţiile de preşedinte, preşedinte executiv, prim-vicepreşedinte şi vicepreşedinţi, care au obţinut de la primul tur de scrutin peste 30% din totalul voturilor exprimate, sunt declaraţi membrii aleşi în Consiliul Naţional.
Art.25.Candidaţii pentru funcţia de membru în Consiliul Naţional sunt aleşi prin vot secret, numele lor fiind trecut pe un buletin de vot comun.
- Alegătorii trebuie să sublinieze pe acest buletin numele candidaţilor pe care îi votează.
- Numărul candidaţilor astfel votaţi trebuie să fie de 17
- Sunt declaraţi membri aleşi, candidaţii care după numărătoarea voturilor se situează pe primele 17 locuri.
Art.26. Toate problemele dezbătute, modificările la statut, propunerile şi hotărârile adoptate, propunerile pentru membrii din conducere, rezultatul voturilor se vor consemna în Registru! de procese verbale al Consiliului Naţional al Reprezentanţilor Asociaţiei, semnat de membrii din prezidiu şi ştampilat.
Art.27 Consiliul Naţional al Reprezentanţilor poate fi convocat şi în sesiune extraordinară pe considerente de necesitate şi forţă majoră. Convocarea se face la cererea expresă a preşedintelui, a preşedintelui executiv, a celor 3 vicepreşedinţi, sau a cel puţin 10 preşedinţi de filiale deja constituite.
Art.28 În cadrul sesiunilor extraordinare al CNRp. nu se poate alege o nouă conducere a Asociaţiei, ci se poate proceda, dacă este cazul, la completarea conducerii în exerciţiu, în cazul funcţiilor rămase vacante.
Art.29 Sesiunile extraordinare ale CNRp. sunt prezidate şi conduse de membrii din Comitetul Excutiv., completat cu toţi membrii de onoare prezenţi şi preşedintele Comisiei de control statutar.
Art.30 Toate prevederile procedurale referitoare la desfăşurarea sesiunilor ordinare ale CNRp. sunt obligatoriu aplicate şi în cazul sesiunilor extraordinare ale CNRp.
Art.31 Este obligatoriu ca ordinea de zi a sesiunilor ordinare şi extraordinare ale CNRp. să respecte următoarea ordine de zi :
- Prezentarea rapoartelor de activitate
- Dezbateri privind amendarea, modificarea sau schimbarea statutului asociaţiei, dacă există propuneri în acest sens
- Audierea candidaţilor pentru funcţiile de conducere
- Prezentarea modalităţilor de alegere şi de votare
Art.32 Consiliul National(C.N.) este forul care asigură conducerea Asociaţiei în intervalele dintre sesiunile C.N.Rp.
Art.33 Consiliul Naţional este alcătuit din :
a. Preşedinte, preşedinte executiv, prim-vicepreşedinte, trei vicepreşedinţi, un număr de 17 membri aleşi de către CNRp., conf.art.25 şi, după caz, din şefii formaţiunilor speciale(tineret,femei)
b.secretarul general, secretarul genral adjunct, casierul general şi casierul adj.ai asociaţiei sunt aleşi prin vot secret de Consiliul Naţional din rândul celor 17 mambrii aleşi imediat după terminarea alegerilor desfăşurate în cadrul CNRp.
Art.34 Atribuţiile Consiliului Naţional(CN) sunt următoarele:
a. supravegherea,coordonarea şi impulsionarea întregii activităţi a asociaţiei
b. exercitarea dreptului de a întocmi regulamente, în condiţiile prevăzute de statut
c. completarea hotărârilor luate de către CNRp
d. lansarea de noi iniţiative, planuri,programe, cu condiţia ca acestea să fie compatibile cu hotărârile adoptate de CNRp.
e. se pronunţă asupra sancţiunilor de suspendare din calitatea de membru al asociaţiei
f. ratifică acordurile de lungă durată cu alte asociaţii
Art.35 Consiliu Naţional se întruneşte în şedinţă ordinară anual şi în şedinţă extraordinară ori de câte ori este necesar. Şedinţele extraordinare se întrunesc la cererea preşedintelui executiv, a unuia dintre vicepreşedinţi, sau a majorităţii membrilor.
Şedinţele CN sunt statutare în prezenţa a cel puţin jumătate dintie membrii cu drept de vot. Când această condiţie nu este îndeplinită, şedinţa se amână cu cel mult o săptămână şi se ţine cu orice număr de membrii.
Art.36 Preşedintele CNRp reprezintă Asociaţia în relaţiile cu,terţe persoane cu condiţia ca acţiunile respective să fie discutate in prealabil în cadrul Comitetului Executiv( CE). Preşedintele trebuie să informeze CE despre acţiunile pe care le-a întreprins şi să ceară, dacă este cazul, ratificarea acordurilor la care s-a ajuns.
a.Preşedintele executiv este locţiitorul de drept al preşedintelui, în caz de absenţă, imposibilitate, sau la cererea expresă a sa.
b.prim-vicepreşedintele este locţiitorul de drept al preşedintelui executiv în condiţiile similare pct.a
c.vicepreşedinţii au atribuţii de îndrumare a filialelor din teritoriu.
Art.37 Preşedintele, preşedintele executiv,prim-vi'cepreşedintele, cei trei vicepreşedinţi, secretarul general, secretarul general adj.casierul general şi casierul general adj. sunt cumulative, în sensul că sunt exercitate de către aceleaşi persoane, atât în cadrul Consiliului Naţional, al Comitetului Executiv şi în cadrul Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
Art.38 Casierul general şi casierul general adj. au atribuţii necesare pentru rezolvarea tuturor problemelor de natură economică a asociaţiei.
Secretarul general şi secretarul general adj. Au atribuţii în rezolvarea problemelor de secretariat, informaţionale şi evidenţele documentare ale asociaţiei (mai puţin cele financiar-contabile)
Art.39 Comitetul Executiv (CE) este organul de conducere operativă a asociaţiei şi este alcătuit din preşedinte, preşedinte excutiv, prim-vicepreşedinte, şi trei vicepreşedinţi, secretarul general, secretarul general adj., casierul general şi casierul general adj. şi un număr de de membrii aleşi din rândul Consiliului Naţional în funcţie de dezvoltarea asociaţiei.
Comitetul Executiv se întruneşte în şedinţă ordinară lunar, şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea a cel puţin jumătate din numărul membrilor. Şedinţele CE se ţin în prezenţa a cel puţin jumătate din numărul de membrii. In caz că această condiţie nu este îndeplinită, şedinţa se amână cu cel mult 48 de ore şi se ţine cu orice număr de participanţi.
Art.40 Conducerea asociaţiei este completată cu organele care au funcţie de control şi de disciplină. Aceste organe funcţionează la nivel naţional (central) şi de filială. La nivel naţional se constituie şi funcţionează :
- Comisia de control statutar(C.C.S.)
- Comisia centrală de disciplină (C.C.D.)
- Comisia centrală de cenzori(C.C.C)
La nivel de fiiială funcţionează :
- Comisia de disciplină (CD.)
- Comisia de cenzori (CC.)
Toate cele trei comisii la nivel naţional sunt alese în cadrul C.N.Rp. şi răspund faţă de acesta. Comisiile la nivel local, sunt alese de către Adunarea Generală a filialei şi răspund faţă de comisiile de la nivel central.
Comisiile la nivel naţional(C.C.S, C.C.D.C.C.C) funcţionează în relaţie reciprocă şi permanentă cu Consiliul Naţional(C.N.), iar comisiile la nivel local (C.D. şi CC.) funcţionează în relaţie reciprocă şi permanentă cu Comitetul Executiv al filialei.
Art.41 Comisia de control statutar este alcătuită din 3 membrii titulari. Rolul acestei comisii este acela de garant al respectării statutului, drept pentru care comisia are ca primă atribuţie avizarea regulamentelor propuse de către Consiliul naţional, sub aspectul respectării prevederilor statutare. Nici un regulament nu poate intra în vigoare fără avizul comisiei. Preşedintele comisiei este ales dintre şi de către membrii comisiei.
Art.42 Comisia centrală de disciplină (C.C.D) este alcătuită din 3 membrii titulari. Comisia judecă propunerile de sancţiune.
Art.43 Comisia centrală de cenzori (CCC) este alcătuită din trei membrii şi are atribuţiile în exercitarea controlului gestiunii financiare, materiale şi de patrimoniu a asociaţiei. Din rândul membrilor se alege preşedintele comisiei. Comisiile de cenzori din cadrul filialelor sunt subordonate comisiei centrale de cenzori, căreia trebuie să-i prezinte anual raportul financiar-contabil.
Art.44. Filialele sunt formaţiunile de bază ale asociaţiei şi activează pe raza unei localităţi.
Conducerea filialelor este exercitată de către Adunarea Generală a filialei (A.G.) şi Biroul Excutiv (B.Ex.).
Art.45. Adunarea Generală este alcătuită din totalitatea membrilor filialei, se întruneşte în şedinţă ordinară, anual şi în şedinţă extraordinară ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui, sau a trei membri din Biroul executiv.
Art.46 Biroul executiv se alege prin vot secret şi este organul de conducere operativă a filialei
Art.47 Biroul executiv este alcătuit din preşedinte, vicepreşedinte, secretar, casier şi un număr de membri supleanţi, proporţional cu gradul de dezvoltare al filialei.
Biroul executiv se întruneşte, de regulă, bilunar, iar în şedinţă extraordinară de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a trei membrii.
            Filialele percep cotizaţii membrilor săi, suma fiind cea stabilită la CNRp.
Art.48 Comisia de cenzori şi comsia de disciplină la nivel de filială sunt alcătuite,fiecare în parte, din trei membrii, inclusiv preşedintele. Cele două comisii sunt subordonate celor 2 comisii constituite la nivel central.
Art.49 Conducerea filialelor trebuie să informeze cu regularitate Consiliul Naţional asupra acivităţilor pe care le desfăşoară şi rezultatele obţinute.
În faza de pregătire a CNRp.(sesiunea extraordinară sau ordinară), filialele sunt obligate să înainteze Comitetului executiv, rapoartele de sinteză privind activitatea şi situaţia lor financiară.
Art.50 Filialele se bucură de autonomie şi de libertatea de acţiune, putând solicita personalitate juridica, cu respectarea Statutului asociaţiei si normelor legislative in vigoare.
IV MEMBRII ASOCIAŢIEI
Art.51 Membrii Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina pot fi titulari, corespondenţi şi de onoare.
Art.52
a. Membrii titulari ai asociaţiei pot deveni toţi cetăţenii care au împlinit 16 ani şi care se angajează să respecte statutul asociaţiei
b. Membrii corespondenţi pot fi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, sau cetăţenii străini care respectă statutul asociaţiei şi sprijină activităţile sale.
c. Membrii de onoare ai asociaţiei sunt desemnaţi dintre membrii asociaţiei care s-au remarcat prin activităţi excepţionale. Ei sunt propuşi de Consiliul Naţional şi votaţi prin vot deschis de către CNRp.
Art.53  Membrii asociaţiei au următoarele drepturi: să candideze şi să fie aleşi în funcţii de conducere; să voteze; să facă propuneri privind activitatea şi dezvoltarea asociaţiei; să fie informaţi cu privire la activitatea asociaţiei.
Art.54 Membrii asociaţiei au următoarele îndatoriri: să cunoască şi să respecte statutul asociaţiei şi hotârîrile luate de forul de conducere; să participe activ şi conţinu la acţiunile asociaţiei; să nu întreprindă acţiuni, sau să adopte anumite poziţii care ar leza imaginea asociaţiei; să se comporte demn şi respectos cu colegii din asociaţiei; să plătească la timp cotizaţie.
Art.55 Pentru abaterile de la aceste indatoriri, în funcţie de gravitatea lor, se pot aplica următoarele sancţiuni: avertisment scris şi confidenţial, avertisment scris public, retragerea temporară (max.6 luni) a calităţii de membru, excluderea din asociaţiei, demiterea din funcţia de conducere.
Art.56 Conducerea filialei are dreptul să propună sancţiunile prevăzute la art.55, numai pentru membrii filialei.
Sancţiunea demiterii din funcţii de conducere de la nivel central, poate fi propusă numai de către Preşedintele Asociaţiei şi aplicată numai cu aprobarea C.N.Rp. în şedinţă extraordinară.
            Formaţiunile componente ale asociaţiei - filialele locale, socio-profesionale, sau speciale, pot fi dizolvate pe cale de sancţiune pentru abateri foarte grave săvârşite, privind metodele de acţiune, unitate şi mai ales idealul asociaţiei.
            Caliatea de membru al asociaţiei încetează pe cale de demisie sau de sancţiune.
Persoanle care au funcţii de conducere au dreptul să demisioneze din funcţia pe care o deţin.
V. FONDURI
Art.57 Asociaţia are scop nelucrativ, dar poate desfăşura activităţi economice şi de utilitate publică aducătoare de venituri care vor fi folosite exclusiv pentru realizarea scopului asociaţiei, conform legislaţiei în vigoare.
Art.58 Cotizaţiile constituie sursa financiară permanentă şi de bază a asociaţiei şi se achită lunar. Cuantumul cotiziaţiei se stabileşte de CNRp, în funcţie de indicele inflaţiei.
Art.59 Donaţiile pot proveni de la personae din cadrul asociaţiei, sau din afară şi pot fi de natură financiară, materială sau spirituală (documente istorice, obiecte muzeale, etc).
Donaţiile pot fi pentru susţinerea în general a asociaţiei, iar folosirea lor râmâne la latitudinea conducerii asociaţiei
Donaţiile cu destinaţie specifică (condiţionată) sunt cele acordate de către donator pentru anumite realizări ale asociaţiei, prevăzute, sau nu în programul său, dar compatibile cu scopul ei.
Conducerea filialei, sau conducerea de la nivel naţional, are dreptul să preia, pentru susţinerea cheltuielilor de regie (chirie sediu şi utilităţi) până la 10% din donaţiile primite de oriunde au fost depuse, iar donatorii în cauză, trebuiesc informaţi în prealabil asupra acestei prevederi statutare.
Art.60 Sponsorizările solicitate de conducerea asociaţiei, sau propuse ei de către terţe personae pot fi acceptate numai cu condiţia respectării prevederilor legale în materie. Asociaţia nu poate accepta nici un fel de resurse ajutătoare care, prin condiţiile impuse, ar putea contraveni statutului sau ar dezonora-o.
VI.DISPOZIŢII GENERALE TRANZITORII Şl FINALE
Art.61 Evidenţele flnanciar-contabile ale asociaţiei sunt evidenţiate pe imprimantele speciale aprobate, (chitanţiere, registru de casă, etc),respectîndu-se legislaţia financiară în vigoare.
Art.62 Hotărârile adoptate de conducerea filialei şi cele de la nivel central se consemnează, în procesele verbale de şedinţe, în registre speciale.
Art.63 Conducerea Consiliului Naţional şi cea a filialelor, pot angaja persoane care să efectueze anumite servicii.
Art.64 Conducerea Consiliului Naţional şi cea a filialelor, pot aproba acordarea de indemnizaţii sau premii, unor membrii din conducere, pentru activitatea deosebită desfăşurată în vederea îndeplinirii programelor propuse.
Art.65 Cuantumul indemnizaţiei se stabileşte în funcţie de posibilităţele financiare ale filialei
Art.66 Membrii asociaţiei care au suferit condamnări, sunt suspendaţi din asociaţie.
Art.67 Consiliu! Naţional poate deschide conturi bancare pentru virarea cotizaţiilor, donaţiilor,sponsorizărilor.
Art.68 Filialele îşi pot deschide conturi bancare, cu aprobarea Conducerii Comitetului Executiv al Asociaţiei
Art.69 Filialele şi Consiliul Naţional au ştampile proprii, care cuprind sigla, numele asociaţiei şi localitatea.
Art.70 Firmele Asociaţiei se aprobă de către Consiliul Naţional, inclusiv pentru toate filialele.

 

 

 

 

Index | Despre | Misiune | Viziune | Statut | Organizare | Filiale | Rapoarte | Evenimente |Galerie | Calendar | Proiecte | Parteneriate | Media | Articole | Publicatii | Arhiva | Istoric-Doc | Legaturi | Cultura | Harta Site | Blog | Comentarii | Opinie | Contact

Pagina sus

 

 

Apreciaţi pagina noastră de facebook pentru a fi la curent cu noile acţiuni ACPBB

 
   

Parteneri

DRP

UNIBUC

Hurmuzachi

Institutul Limbii Romane

convergente europene

Romania Breaking News

Centru Bucovinean de Arta

Secțiune parteneri în curs de actualizare...

  • Directioneaza 2% din valoarea impozitului dvs. catre Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina, sprijinind astfel activitațile Asociației în beneficiul Identității Naționale Românești și a Reîntregirii Neamului Românesc!
    » Formularul 230 »

 

SEO

SEO Radar

 

ClickLink.ro Inscrie-te in TOP !